Aviso Legal e Política de Privacidade


Términos e Condicións


www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com autorizan a reproducción de documentos incluidos neste website sólo para a sua información persoal e para uso non comercial, sempre e cando a nota de copyright apareza en cada unha das copias dos documentos ou parte de eles.

A totalidade de este website: texto, imáxes, marcas comerciales, logotipos, archivos de audio e video, botóns, archivos de software, combinacións de cores, así como a estructura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos; está protexida po-las leis españolas e internacionis sobre propiedade Intelectual e Industrial. Prohibese a publicación comercial, copia ou redistribución total ou parcial de calquer ficheiro e/ou imáxes, texto ou outros archivos multimedia contido na paxina web


Responsabilidades


Este website non provee de garantía de ningún tipo, nin expresa ni implícita. www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com non garantiza que o swu web se encontre operativa en todo momento, asimesmo non garantiza que os contidos recollidos nas suas seccións se atopen sempre actualizados.

www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com non se fai responsable dos danos ou perxuicios directos ou indirectos derivados do uso deste website, incluidos danos a sistemas informáticos e á introducción de virus.

As prestacións e as características dos productos e servizos que se describen na paxina www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com poden ser modificadas unilateralmente por www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com seguindo as circunstancias de cada intre.


Política de Privacidade

www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com

NAVEGACIÓN ANÓNIMA A TRAVÉS DAS PÁXINAS WEB

"www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com" unicamente obten e conserva a seguinte información acerca dos visitantes do noso web:

1. o nome de dominio do proveedor (PSI) e/ou dirección IP que lles da acceso á red.
2. a fecha e hora de acceso ó noso web.
3. a dirección de internet dende a que saliu o link que dirixe a noso web.
4. o número de visitantes diarios de cada sección.

A información obtida é totalmente anónima, e en ningún caso pode ser asociada a un usuario concreto e identificado.

NAVEGACIÓN CON COOKIES

Apágina do noso web utiliza cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordeador do usuario e que nos permiten obter a seguinte información:

1. a fecha e hora da última vez que o usuario visitou o noso web.
2. o diseño de contidos que o usuario escolleu na sua primera visita o noso web.
3. Elementos de seguridade que participan no control de acceso ás áreas restrinxidas.

O usuario ten a opción de impedir a xeración de cookies, mediante a selección da correspondiente opción no seu programa navegador. De ser asi, www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com non se responsabilizan de que a desactivación dos mesmos impida o bo funcionamento da páxina.


TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL


De acordo ca normativa vixente na materia de protección de datos así como na materia de servicios da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos personais aportados no momento do rexistro, ou calquer outro facilitado a www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com para o seu acceso a alguns dos servicios do web site, sexan incorporados a ficheiros titularidad de esta empresa, coa finalidade de facilita-la prestación dos servicios solicitados, para a correcta identificación dos usuarios que solicitan servicios persoalizados en "www.doctoracarrajo.com www.clinicacarrajo.com", para a realización de estudios estadísticos dos usuarios rexistrados en "www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com" que permitan deseñar melloras nos servicios prestados, para a gestión de tareas básicas de administración, así como para manterlle informado, ben por correo electrónico, ben por calquer outro medio, de novedades, productos e servicios relacionados con www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com ou con terceiras empresas colaboradoras. No caso de comunicacións comerciais a través de correo electrónico ou medio equivalente, o usuario presta o seu consentimento expreso para o envío de publicidade a través de dito medio.

www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com compromete-se ó cumplimento da sua obriga de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de trata-los con confidencialidade, e asume, a estos efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridad necesarias para evita-la sua alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo có establecido na la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demáis lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquerr caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com o dereito a excluir dos servicios rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sin perxuicio das demáis accións que procedan en Dereito.

Calquer usuario rexistrado pode en calquer momento exerce-lo dereito a acceder, rectificar e, no seucaso, cancela-los seus datos de carácter persoal suministrados, mediante petición escrita dirixida a www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com, Dra. Eva Carrajo Iglesias, Rúa Juan Flórez 64-66, 1º izqda, 15004, A Coruña, a Coruña, España.