Periodoncia  

A Prevención é Fundamental | www.doctoracarrajo.com

 

  Especialidade odontolóxica encargada de estudia-lo periodonto e tecidos de soporte dos dentes sendo éstos a enxiva, a ligazón periodontal e o oso alveolal.
A patoloxía do periodonto máis frecuente é a xinxivite ou inflamación das enxivas que pode ir acompañada de sangrado das mismas, e outra lesión máis severa sería a periodontite que iría acompañada tamén de pérdida de oso alveolal e posibelmente de movilidade dentaria.
A periodoncia encarga-se de controlar estas enfermedades e evitar perde-los seus dentes, por iso es moi importante a detección temprá de calquer anomalía e facerr un bó estudo en cada caso. Os tratamentos periodontales  usadoss serían o raspado e alisado radicular e a cirurxía periodontal.