Dra. Eva Carrajo Iglesias. Odontoloxía e implantes.

Aviso Legal e Política de Privacidade


Términos e Condicións


www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com autorizan a reproducción de documentos incluidos neste website so para a súa información persoal e para uso non comercial, sempre e cando a nota de copyright apareza en cada unha das copias dos documentos ou parte de eles.

A totalidade deste website: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio y vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos; atopase protexida polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Intelectual e Industrial. Prohibese a publicación comercial, copia o redistribución total ou parcial de calquer ficheiro e/ou imaxes, texto ou outros arquivos multimedia contidos na páxina web


Responsabilidades


Este website non provee de garantía de ningún tipo, nin expresa nin implícita. www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com non garantiza que a súa web se atope operativa en todo momento, asimesmo non garantiza que os contidos recollidos nas súas seccións se atopen sempre actualizados.

www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com non se fan responsables dos danos e perxuizos directos ou indirectos derivados do uso deste website, incluidos danos a sistemas informáticos e a introducción de virus.

As prestacións e as características dos produtos e servizos que se describen na páxina www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com poden ser modificadas unilateralmente por www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com segundo as circunstancias de cada momento.


Política de Privacidade

www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com

NAVEGACIÓN ANÓNIMA A TRAVÉS DAS PÁXINAS WEB

"www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com" so obtén e conserva a seguinte información o respecto dos visitantes da nosa web:

1. O nome do dominio do proveedor (PSI) e/ou dirección IP que lles da acceso a la rede.
2. A data e hora de acceso a nosa web.
3. A dirección de internet desde a que partiu a ligazón que dirixe a nosa web.
4. O número de visitantes diarios de cada sección.

A información obtida é totalmente anónima e en ningún caso pode ser asociada a un usuario concreto e identificado.

NAVEGACIÓN CON COOKIES

A páxina da nosa web utiliza cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordeador do usuario e que nos permiten obter a seguinte información:

1. A data e hora da última vez que o usuario visitou a nosa web.
2. O deseño de contenidos que o usuario escolleu na súa primeira visita a nosa web.
3. Elementos de seguridade que interveñen no control de acceso as áreas restrinxidas.

O usuario ten a opción de impedir a generación de cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu programa navegador. Con todo, www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com non se responsabiliza de que a desactivación dos mesmos impida o bo funcionamiento da páxina.


TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL


Dacordo coa normativa vixente na materia de protección de datos así como na materia de servizos dea sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados no momento de su rexistro, ou calquer outro facilitado a www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com para o seu acceso a algúns dos servizos da web site, sexan incorporados a ficheiros titularidade desta empresa, coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos solicitados, para a correcta identificación dos usuarios que solicitan servizos persoalizados en "www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com", para a realización de estudos estatísticos dos usuarios rexistrados en "www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com" que permitan deseñar melloras nos servizos prestados, para a xestión de tarefas básicas de administración, así como para manterlle informado, ben por correo electrónico ben por calquer outro medio, de novedades, productos e servizos relacionados con www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com ou con terceiras empresas colaboradoras. No caso de comunicacións comerciais a través do correo electrónico ou medio equivalente, o usuario presta o seu consentimento expreso para o envío de publicidade a través de dito medio.

www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com comprometese o cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estos efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demáis lexislación aplicable.

O usuario responderá, en cualquer caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com o dereito a excluir dos servizos rexistrados a todo usuario que teña facilitado datos falsos, sen perxuizo das demáis accións que procedan no Dereito.

Cualquer usuario rexistrado pode en calquer momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal suministrados, mediante petición escrita dirixida a www.doctoracarrajo.com e www.clinicacarrajo.com, Dra. Eva Carrajo Iglesias, rúa Juan Flórez 64-66, 1º esqda, 15004, A Coruña, A Coruña, España.